Přejít k obsahu

Zadání semestrálních prací pro předměty Projekt 2 (KFY/PRJ2), Projekt 3 (KFY/PRJ3), Projekt 4 (KFY/PRJ4)

Podmínky pro zápis předmětů:

  • pro úspěšné absolvování předmětu je potřeba kontaktovat vedoucího projektu v 1. týdnu daného semestru
  • každé téma si lze zapsat pouze jednou

Projekt 2 (KFY/PRJ2):

Měření topografie povrchu pomocí AFM (Atomic force microscopy)

Seznámit se s metodou AFM (teorie). Příprava vzorků na měření, základní úkony s přístrojem SmartSPM. Měření topologie různých povrchů v kontaktním a nekontaktním módu.

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Rezek, Ph.D.
Stanovení optimálního zatížení pro měření mech. vlastností

Stručně teoreticky popsat měření mech. vl. indentační metodou. Změřit závislost mechanických vlastností na použitém zatížení. Stanovit optimální hodnotu (interval) zatížení pro měření mech. vl. daného materiálu.

Kontaktní osoba: Ing. Daniel Javdošňák
Elektrické vlastnosti vrstev

Seznámit se s elektrickými vlastnostmi materiálů (tenkých vrstev). Analyzovat možné metody měření elektrických vlastností. Vybrat z nich metody vhodné pro tenké vrstvy. Srovnat jejich přesnost s přesností čtyřbodové metody, srovnat výhody a nevýhody těchto metod. Seznámit se s měřením pomocí čtyřbodové metody.

Vedoucí projektu: Ing. Veronika Šímová
Nanostrukturování tenkých vrstev ve vakuové peci

Seznámit se s problematikou modifikace tenkých kovových vrstev prostřednictvím ohřevu za sníženého tlaku. Studium literatury. Příprava vzorků, základní úkony s vysokoteplotní pecí. Provedení procesu s různými parametry. Snímkování povrchu před a po procesu prostřednictvím optické a elektronové mikroskopie. Prezentace výsledků.

Vedoucí projektu: RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D., Ing. Michaela Kotrlová
Optická mikroskopie

Seznámit se s metodou optické mikroskopie. Použití pokročilé techniky pro získání informace o topologii povrchu různých materiálů pomocí optického mikroskopu.

Vedoucí projektu: Ing. Michaela Kotrlová

Projekt 3 (KFY/PRJ3):

Počítačové modelování plazmatu

Využití stávajících počítačových simulací a modelů k popisu a řešení základních procesů v plazmatu magnetronových výbojů pro depozice vrstev. Během řešení projektu se student seznámí jak s teorií související s metodami simulací a modelování plazmatu, tak i s praktickou realizací těchto metod v programovacích jazycích Fortran, Matlab, Python a dalších.

Vedoucí projektu:  Ing. Tomáš Kozák, Ph.D. nebo Mgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D.
Diagnostika plazmatu

Využití optické emisní spektroskopie, elektrostatické sondy a hmotnostní spektroskopie k diagnostice procesů probíhajících v plazmatu magnetronových výbojů pro depozici vrstev. Během řešení projektu se student seznámí jak s teorií jednotlivých diagnostických metod, tak i s praktickou realizací diagnostiky v magnetronových výbojích a postupy při zpracování získaných dat.

Vedoucí projektu: Mgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D. nebo Ing. Tomáš Kozák, Ph.D.
Elipsometrie

Seznámit se s obsluhou elipsometru VASE. Seznámit se s optickým modelem popisujícím vybraný materiál. Zjistit vlastnosti (tloušťka, index lomu 'n', extinkční koeficient 'k') určeného materiálu. Přesnější specifikace (např. studium závislosti vlastností na použitém disperzním vztahu n(l), k(l) nebo studium jejich plošného profilu) bude sdělena při zadání projektu.

Vedoucí projektu: doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D.
Měření topografie povrchu pomocí AFM (Atomic force microscopy)

Seznámit se s metodou AFM (teorie). Příprava vzorků na měření, základní úkony s přístrojem SmartSPM. Měření topologie různých povrchů v kontaktním a nekontaktním módu.

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Rezek, Ph.D.
Stanovení optimálního zatížení pro měření mech. vlastností

Stručně teoreticky popsat měření mechanických vlastností indentační metodou. Změřit závislost mechanických vlastností na použitém zatížení. Stanovit optimální hodnotu (interval) zatížení pro měření mech. vl. daného materiálu.

Vedoucí projektu: Ing. Daniel Javdošňák
Elektrické vlastnosti vrstev

Seznámit se s elektrickými vlastnostmi materiálů (tenkých vrstev). Analyzovat možné metody měření elektrických vlastností. Vybrat z nich metody vhodné pro tenké vrstvy. Srovnat jejich přesnost s přesností čtyřbodové metody, srovnat výhody a nevýhody těchto metod. Seznámit se s měřením pomocí čtyřbodové metody.

Vedoucí projektu: Ing. Veronika Šímová
Nanostrukturování tenkých vrstev ve vakuové peci
Seznámit se s problematikou modifikace tenkých kovových vrstev prostřednictvím ohřevu za sníženého tlaku. Studium literatury. Příprava vzorků, základní úkony s vysokoteplotní pecí. Provedení procesu s různými parametry. Snímkování povrchu před a po procesu prostřednictvím optické a elektronové mikroskopie. Prezentace výsledků.
Vedoucí projektu: RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D., Ing. Michaela Kotrlová
Optická mikroskopie

Seznámit se s metodou optické mikroskopie. Použití pokročilé techniky pro získání informace o topologii povrchu různých materiálů pomocí optického mikroskopu.

Vedoucí projektu: Ing. Michaela Kotrlová

Měření magnetického pole magnetronu s proměnným magnetických polem

Seznámit se se základy magnetostatiky a s funkcí magnetické sondy. Proměřit prostorové rozložení magnetického pole magnetronu (s proměnným magnetickým polem) pro několik pozic vnitřních magnetů. Porovnat naměřená data s výsledky počítačové simulace magnetického pole.

Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Kozák, Ph.D.

Projekt 4 (KFY/PRJ4):

Počítačové modelování plazmatu

Využití stávajících počítačových simulací a modelů k popisu a řešení základních procesů v plazmatu magnetronových výbojů pro depozice vrstev. Během řešení projektu se student seznámí jak s teorií související s metodami simulací a modelování plazmatu, tak i s praktickou realizací těchto metod v programovacích jazycích Fortran, Matlab, Python a dalších.

Vedoucí projektu:  Ing. Tomáš Kozák, Ph.D. nebo Mgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D.
Diagnostika plazmatu

Využití optické emisní spektroskopie, elektrostatické sondy a hmotnostní spektroskopie k diagnostice procesů probíhajících v plazmatu magnetronových výbojů pro depozici vrstev. Během řešení projektu se student seznámí jak s teorií jednotlivých diagnostických metod, tak i s praktickou realizací diagnostiky v magnetronových výbojích a postupy při zpracování získaných dat.

Vedoucí projektu: Mgr. Andrea Dagmar Pajdarová, Ph.D. nebo Ing. Tomáš Kozák, Ph.D.

Elipsometrie

Seznámit se s obsluhou elipsometru VASE. Seznámit se s optickým modelem popisujícím vybraný materiál. Zjistit vlastnosti (tloušťka, index lomu 'n', extinkční koeficient 'k') určeného materiálu. Přesnější specifikace (např. studium závislosti vlastností na použitém disperzním vztahu n(l), k(l) nebo studium jejich plošného profilu) bude sdělena při zadání projektu.

Vedoucí projektu: doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D.
Měření topografie povrchu pomocí AFM (Atomic force microscopy)

Seznámit se s metodou AFM (teorie). Příprava vzorků na měření, základní úkony s přístrojem SmartSPM. Měření topologie různých povrchů v kontaktním a nekontaktním módu.

Vedoucí projektu: Ing. Jiří Rezek, Ph.D.
Modelování pevných látek

Seznamit se s programem pro ab-initio výpočty a se základy související teorie. Vyhledat geometrii krystalického materiálu nebo jednoduchých molekul určených vedoucím projektu. Spočítat vlastnosti vybraného materiálu (délky mřížkových vektorů, úhly mezi vektory, celková energie) nebo vybraných molekul (délky vazeb, úhly mezi vazbami, celková energie) v závislosti na parametrech výpočtu (např. v závislosti na přesnosti popisu vlnové funkce).

Vedoucí projektu: doc. Ing. Jiří Houška, Ph.D.
Stanovení optimálního zatížení pro měření mech. vlastností

Stručně teoreticky popsat měření mechanických vlastností indentační metodou. Změřit závislost mechanických vlastností na použitém zatížení. Stanovit optimální hodnotu (interval) zatížení pro měření mech. vl. daného materiálu.

Vedoucí projektu: Ing. Daniel Javdošňák
Elektrické vlastnosti vrstev

Seznámit se s elektrickými vlastnostmi materiálů (tenkých vrstev). Analyzovat možné metody měření elektrických vlastností. Vybrat z nich metody vhodné pro tenké vrstvy. Srovnat jejich přesnost s přesností čtyřbodové metody, srovnat výhody a nevýhody těchto metod. Seznámit se s měřením pomocí čtyřbodové metody.

Vedoucí projektu: Ing. Veronika Šímová
Nanostrukturování tenkých vrstev ve vakuové peci

Seznámit se s problematikou modifikace tenkých kovových vrstev prostřednictvím ohřevu za sníženého tlaku. Studium literatury. Příprava vzorků, základní úkony s vysokoteplotní pecí. Provedení procesu s různými parametry. Snímkování povrchu před a po procesu prostřednictvím optické a elektronové mikroskopie. Prezentace výsledků.

Vedoucí projektu: RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D., Ing. Michaela Kotrlová
Optická mikroskopie

Seznámit se s metodou optické mikroskopie. Použití pokročilé techniky pro získání informace o topologii povrchu různých materiálů pomocí optického mikroskopu.

Vedoucí projektu: Ing. Michaela Kotrlová
Měření magnetického pole magnetronu s proměnným magnetických polem

Seznámit se se základy magnetostatiky a s funkcí magnetické sondy. Proměřit prostorové rozložení magnetického pole magnetronu (s proměnným magnetickým polem) pro několik pozic vnitřních magnetů. Porovnat naměřená data s výsledky počítačové simulace magnetického pole.

Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Kozák, Ph.D.

Patička