Přejít k obsahu

Studijní programy


Bakalářský studijní program

APLIKOVANÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ

Tento interdisciplinární obor si klade za cíl seznámit studenty se základy aplikované fyziky a fyzikálního inženýrství a to převážně v oblasti fyziky pokročilých technologií a materiálů. Studenti navíc získají poznatky i z dalších oborů, jako jsou matematika, mechanika, informatika a výpočetní technika, kybernetika, elektrotechnika, moderní fyzikální technologie či matematické modelování fyzikálních procesů.

V rámci tohoto oboru si osvojíte nejrůznější fyzikální principy a zákonitosti, získáte znalosti a dovednosti z různých oblastí matematiky a mechaniky, seznámíte se základy programování, kybernetiky a elektrických měření. Proniknete do oblastí moderních plazmových technologií a materiálového inženýrství. Seznámíte se s širokým spektrem špičkových analytických přístrojů pro charakterizaci materiálů. Naučíte se aplikovat osvojené znalosti nejen při řešení teoretických úloh, ale především při experimentální práci v laboratorních podmínkách. V neposlední řadě se naučíte prezentovat dosažené výsledky a kriticky je hodnotit.

Po absolvování tohoto oboru budete výborně připraveni ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Aplikované vědy a informatika. Hlavní uplatnění v praxi naleznete v odvětvích, kde se zavádí či využívají moderní fyzikální technologie a měřicí systémy. Získané znalosti z několika oblastí vám umožní se uplatnit i v dalších technických či společenských oborech či ve vědě a výzkumu. Interdisciplinarita tohoto oboru je základem pro vaše bezproblémové uplatnění i do budoucna.

Další informace na stránkách fakulty.

Magisterský studijní program

APLIKOVANÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ

Tento navazující magisterský obor poskytuje studentům široké a ucelené vzdělání v oblasti aplikované fyziky a fyzikálního inženýrství, které nachází uplatnění v širokém spektru moderních technologií. Studijní plán výuky je postaven tak, aby navazoval na příbuzné bakalářské programy. Magisterský program doplňuje a rozšiřuje znalosti, dovednosti a kompetence studentů z předchozího nižšího stupně vzdělání. Klade důraz na získání hlubokých znalostí a dovedností především v oblasti fyziky a inženýrství pevných látek, fyziky plazmatu, fyziky tenkých vrstev, fyzikálně-chemických technologií vytváření nových materiálů a experimentálních metod jejich analýzy, ale i základních znalostí v oblasti matematicko-fyzikálního modelování či měření ve fyzikálních technologiích.

V rámci tohoto oboru podrobně proniknete do struktury a vlastností pevných látek, seznámíte se s procesy probíhajícími ve výbojovém plazmatu a jeho vlastnostmi a osvojíte si fyzikální principy experimentálních metod pro analýzu struktury, prvkového složení a vlastností materiálů. Dále se seznámíte s modelováním plazmatu, tepelných procesů a pevných látek na atomární úrovni. Naučíte se principy, charakteristiky, výhody a nevýhody vybraných pokročilých fyzikálně-chemických technologií pro přípravu tenkovrstvých materiálů a modifikaci povrchů a měřicích metod ve fyzikálních technologiích. Získáte i praktické dovednosti při realizaci experimentů pro přípravu tenkovrstvých materiálů fyzikálními metodami a při jejich podrobné analýze širokým spektrem metod. V neposlední řadě se naučíte vyhodnocovat, interpretovat a kriticky hodnotit dosažené výsledky.

Tento obor vás skvěle připraví k přímému vstupu do praxe, ale pokud budete mít chuť se i nadále vzdělávat, můžete si ještě více prohloubit znalosti v oblasti aplikované fyziky v rámci doktorského studia. Jako absolventi tohoto oboru budete vysoce erudovanými odborníky, kteří najdou uplatnění v širokém rozsahu výrobních i nevýrobních aktivit, např. při zavádění moderních fyzikálních technologií a složitých měřicích a regulačních zařízení, ve vědě a výzkumu, ve školství, ale i v řídicím managementu především technicky orientovaných firem. Interdisciplinarita tohoto oboru je základem pro vaše bezproblémové uplatnění i do budoucna.

Další informace na stránkách fakulty.

Doktorský studijní program

Fyzika plazmatu a tenkých vrstev

Doktorské studium je zaměřeno na řešení základních problémů z oblasti fyziky výbojového plazmatu, plazmochemie, fyziky a inženýrství povrchů a fyziky tenkých vrstev, které vznikají při vytváření a výzkumu nové generace tenkovrstvých materiálů s unikátními fyzikálními a funkčními vlastnostmi. Tyto materiály (zejména amorfní a nanostrukturní nitridy a oxidy) jsou připravovány nekonvenčními procesy ve výbojovém plazmatu různého typu. Jedná se především o magnetronové a mikrovlnné výboje pracující v kontinuálním nebo pulzním režimu.

Studenti provádí pod vedením svého školitele intenzivní vědecký výzkum v laboratořích katedry fyziky nebo na jiném tuzemském či zahraničním pracovišti, s kterým katedra fyziky spolupracuje. Během prvních dvou let doktorského studia skládá zkoušky z tří povinných odborných předmětů: Fyzika výbojového plazmatu (1.roč.), Fyzika povrchových vrstev a jejich charakterizace a Plazmové technologie pro depozici vrstev a modifikaci povrchů (2.roč.) a z angličtiny. Tyto tři odborné předměty určují obsah státní doktorské zkoušky na konci druhého ročníku studia.

 

 

Patička