Přejít k obsahu

Subjects of study


Bakalářský studijní obor

APLIKOVANÁ A INŽENÝRSKÁ FYZIKA

Základem tohoto interdisciplinárního oboru je příprava pro studium v navazujících magisterských studijních programech. Obor se opírá o využití moderní počítačové a měřicí techniky a je orientován na základy fyziky a fyzikálního inženýrství. Podle zaměření lze získat další znalosti z fyziky pevných látek, z chemie a z oblasti modelování fyzikálních a chemických procesů.

Forma a délka studia

Nabízíme tři specializace:

  • Fyzika technologických procesů
  • Fyzikálně-matematické modelování
  • Fyzikálně-chemické modelování

Standardní doba studia je 3 roky a všechny specializace je možno studovat pouze v prezenční formě. Po ukončení je možno pokračovat ve dvouletém magisterském studiu se zaměřením Fyzika technologických procesů nebo Fyzikálně-matematické modelování.

Studenti získají znalosti a praktické dovednosti z těchto oblastí:

  • Základy fyziky a fyzikálního inženýrství
  • Modelování fyzikálních procesů a základy matematiky
  • Praktické využití moderní počítačové a měřicí techniky

Magisterský studijní obor

APLIKOVANÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ

Interdisciplinární obor, který se opírá o využití moderní počítačové a měřicí techniky. Předmětem studia je především modelování chování složitých systémů a zkoumání komplikovaných dějů při technologických procesech.

Studijní obor nabízí dvě specializace:

Fyzika technologických procesů

Je zaměřena na fyziku pevných látek a inženýrství materiálů. Absolvent získá hluboké znalosti fyzikálních technologií vytváření tenkých vrstev a modelování termomechanických procesů. Kromě toho se seznámí s elektronickými systémy a měřicí technikou potřebnou pro studium struktury a vlastností látek.

Uplatnění najde absolvent v širokém rozsahu výrobních i nevýrobních aktivit, např. při zavádění a vývoji moderních fyzikálních technologií a složitých měřicích systémů. Dále může pracovat ve vědě a výzkumu, ve školství nebo i jako technický odborník v managementu.

Fyzikálně-matematické modelování

Specializace se podrobně zabývá mechanikou kontinua, hydromechanikou, akustikou, termodynamikou a teorií přenosových procesů. Absolvent bude umět vytvářet, řešit a optimalizovat fyzikální modely rozmanitých (např. biologických) systémů. To vše prostřednictvím moderní výpočetní techniky a specializovaného softwaru.

Díky praktickým zkušenostem se absolvent uplatní nejen ve velkých strojírenských podnicích ale také v týmech zabývajících se počítačovou simulací a vývojem specializovaného softwaru. Dále se může zabývat vědou a výzkumem případně pracovat ve školství. Standardní doba studia je 2 roky a obě specializace je možno studovat pouze prezenčně.

Kromě předepsaných předmětů má student možnost si zapsat libovolné další předměty z kterékoliv fakulty Západočeské univerzity. Může se tak věnovat i dalším oborům, které jej zajímají.

Cílem mnoha studentů tohoto magisterského studijního oboru je přijetí do navazujícího doktorského oboru Fyzika plazmatu a tenkých vrstev, po jehož absolvování dosáhnou vysoké odborné úrovně.

Doktorský studijní obor

Fyzika plazmatu a tenkých vrstev

Doktorské studium je zaměřeno na řešení základních problémů z oblasti fyziky výbojového plazmatu, plazmochemie, fyziky a inženýrství povrchů a fyziky tenkých vrstev, které vznikají při vytváření a výzkumu nové generace tenkovrstvých materiálů s unikátními fyzikálními a funkčními vlastnostmi. Tyto materiály (zejména amorfní a nanostrukturní nitridy a oxidy) jsou připravovány nekonvenčními procesy ve výbojovém plazmatu různého typu. Jedná se především o magnetronové a mikrovlnné výboje pracující v kontinuálním nebo pulzním režimu.

Studenti provádí pod vedením svého školitele intenzivní vědecký výzkum v laboratořích katedry fyziky nebo na jiném tuzemském či zahraničním pracovišti, s kterým katedra fyziky spolupracuje. Během prvních dvou let doktorského studia skládá zkoušky z tří povinných odborných předmětů: Fyzika výbojového plazmatu (1.roč.), Fyzika povrchových vrstev a jejich charakterizace a Plazmové technologie pro depozici vrstev a modifikaci povrchů (2.roč.) a z angličtiny. Tyto tři odborné předměty určují obsah státní doktorské zkoušky na konci druhého ročníku studia.

 

 

Patička